Chủ nhật08302015

Last update09:52:08 AM

  • Nội dung xem nhiều

  • Tin nổi bật

Back Bạn đang ở: Home Đoàn Thể Công Đoàn KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐ Trường THPT Lộc Thành                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

             Số 01/KHTĐ                                              Lôc Thành, ngày 4 tháng 9 năm 2012.

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG

NĂM HỌC 2012-2013

 

     Năm học tiếp tục thực hiện các cuộc vận động. “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ Hai Không” với 4 nội dung, cuộc vận động “ Mỗi Thầy giáo, Cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức tự học và sáng tạo”,cuộc vân động “Dân chủ – Kỷ cương-Tình thương- Trách nhiệm” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm học 2012 -2013 và thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy,học tập của nhà trường đề ra.Ban chấp hành công đoàn TrườngTHPT Lộc Thành lên kế hoạch triển khai các phong trào thi đua và các cuộc vận động như sau:

+ Phối hợp với chính quyền tổ chức lễ cam kết thực hiện cuộc vận động”Hai không” với 4 nội dung, “Phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực “,vào ngày khai giảng năm học 2012-2013.

+ Phát động và đăng ký thi đua ngay từ đầu năm học, các phong trào thi đua dạy tốt- học tốt, phong trào “Gỉoi việc trường, đảm việc nhà”.

+ Trong các ngày tổ chức hội nghị, kỷ niệm , công đoàn tổ chức sinh hoạt tư tưởng với các cuộc vận động:

         “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, sáng tạo và tự học”

         “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

         “ Cuộc vận động “ dân chu- kỷ cương-tình thương -trách nhiệm”

+ Phát động các nhà giáo thực hiện chủ đề năm học, mỗi nhà giáo,cán bộ quản lý một giải pháp cho công tác đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục.

+ Vận động CB-GV-CNV và học sinh tự học tập và rèn luyện theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua tìm hiểu sách báo và các phương tiện thông tin đại chúng.

+Phối hợp với chính quyền, đoàn thanh niên,đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ,thể dục thể thao,báo ảnh nhằm tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm học.

+ Tiếp tục duy trì thực hiện “năm có”.

+ Động viên CĐV Tăng cường thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và ứng dụng CNTT vào dạy – học.

     * Tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học, thực hiện đầy đủ các tiết thực hành thí nghiệm

     * Dạy đúng, đủ chương trình, phát huy tính tích cực trong học tập, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.

+ Động viên CĐV Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW ngày 15/6/2004 của Ban bí thư Trung Ương Đảng và các giải pháp của ngành về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục gắn với việc tập trung kiểm tra chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo. Tất cả các phong trào thi đua và các cuộc vận động đều được thực hiện,thể hiện trong 4 đợt thi đua:

                        

                           -Đợt I: Từ đầu năm học đến hết ngày 20/11/2012  

                           - Đợt II: Từ ngày 21/11 đến hết học kỳ I

                           - Đợt III: Từ đầu học kỳ II đến hết ngày 26/3/2013

                           -Đợt IV: Từ ngày 27/3/2013 đến hết năm học.

   Sau mỗi đợt thi đua các tổ công đoàn xếp loại CĐV của tổ và nộp kết quả về BCH công đoàn.Riêng kết quả đợt II sẽ thông qua chính quyền và có xếp loại trước toàn thể giáo viên.Cuối năm BCH công đoàn phối hợp với chính quyền,đoàn,đội tổng kết kết quả thực hiện các phong trào

thi đuavà các cuộc vận động.

     Trên đây là kế hoạch triển khai các phong trào thi đua và các cuộc vận động trong năm học

     ,Tất cả các đoàn viên công đoàn và lao đông của trường cần phát huy sức lực và trí tuệ để thực hiện tốt kế hoạch thi đua các cuộc vận động trong năm học 2012-2013

 

 

                                                                                                           TM .BAN CHẤP HÀNH

                                                                                             Chủ tịch

 

 

 

 

                                                                                 Hoàng Thị Minh Châu